Yunus Paşa

Yunus Paşa

Milliyeti meçhuldür. Rivayete göre yeniçerilikten yetişmiştir. Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinde bulunduktan sonra 922 Rebiulevvelde (1516 Mayıs) kubbe veziri olup Ridaniye muharebesinde vezir-i âzam Hadım Sinan Paşa'nın şahadetinden 8 gün sonra vezir-i âzam olmuştur (11 Muharrem 923 ve 3 Şubat 1017). Yunus Paşa vezir-i âzam oluşundan 38 gün sonra Mısır valiliğine tayin edildi ise de ümidi ve rüşvetçiliği ve bazı urbandan vergi ve para istediği ve Çerkez beylerinin kadınlarını tehdit ile servet elde etmek gibi halleri duyulunca valiliğinden vazgeçilip Çerkez ümerasından Hayır Bey Mısır beylerbeyi tayin edilmiş ve Yunus Paşa yine vezir-i âzamlıkta kalmıştır.

Sultan Selim Mısır'dan dönüşte Bülbis'ten geçerken pâdişâhla konuşarak gelen Yunus Paşa'nın düşüncesiz bir söz sarf etmesi üzerine derhal at başını çekip durduran pâdişâh, solaklar kethüdasına emredip boynunu vurdurdu; söylenilen sözden dolayı hiddetini yenemeyen Yavuz, Yunus Paşa'nın başını gövdesinden ayırtarak 3 gün götürttükten sonra Kalyada defnettirdi (923 Şaban 29 ve Eylül 1517). Yunus Paşa Mısır üzerine harekette çölü geçerken 15.000 deve ile ordunun su ihtiyacını temin ederek sıkıntı çektirmemiştir.

Sultan Selim, Yunus Paşa'nın yerine ikinci vezir Zeynel Paşa'yı tayin etmek istediyse de onu bu işi başaracak kabiliyette görmediğinden yapmadı ve vezirlikten azlolunduktan sonra muhafızlıkla İstanbul'da bırakılmış olan Pirî Paşa'yı davet edip gelince vezir-i âzam tayin eyledi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !