Siyavuş Paşa

Siyavuş Paşa

Hırvat'tır. Saraydan yetişmiş, hazine kethüdası iken 1567 M.'de büyük imrahor olup daha sonra yani 997 H.-569 M. de yeniçeri ağası ve Rumeli beylerbeyi, kubbe veziri olmuş ve bu sırada II. Selim'in en küçük kızı Fatma Sultan'la evlenmiştir. 990 H.-1582 M. de Sadrazam Sinan Paşa'nın yerine birinci defa vezir-i âzam olan Siyavuş Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa'nın İran ve Kafkasya'da bulunurken kapıkulu süvarilerine verdiği birer akçe terakkuyu kabul etmeyip divanda askerin tahkirine hedef olması sebebiyle 992 H. -1584 M.'de azledilmiş ve yerini Özdemiroğlu Osman Paşa'ya terk ederek çiftliğinde oturması emrolunmuştur.

Siyavuş Paşa 994H.-1586M.'de Mesih Paşa'nın yerine ikinci defa vezir-i âzam oldu bu defa paranın saf olmamasından dolayı sipahilerin ayaklanması sebebiyle 997 H. de azl ve 1000 H.-1592 M.'de Ferhat Paşa'nın yerine de üçüncü defa vezir-i âzam olmuş ve bir sene sonra maaş dağıtımı esnasında yine sipahilerin isyanları sebebiyle kendisine uğursuzluk isnad olunup emekli edilerek Sinan Paşa tekrar vezir-i âzam olmuştur. Siyavuş Paşa azlinden on sene sonra vefat edip Eyüp'te Sokullu türbesinin karşısındaki türbesine defnedilmiştir; türbesinin yanında 1011 H. - 1602 M. tarihli bir çeşmesi Edirne civarında Harmanlı'da cami, mektep ve hamamı vardır.

Siyavuş Paşa orta derecede iktidarlı, itidalli vezirlerdendi; ikinci ve üçüncü sadaretlerinde sipahilerin divanı basmaları uğursuzluğuna hamlolunarak son sadaretinde de bundan dolayı azledilmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !