Seyyid Abdullah Paşa

Seyyid Abdullah Paşa

Kerküklü Firari diye meşhur Seyyid Hasan Paşa'nın oğludur. Yetiştikten sonra silâhşor, kapıcıbaşı, kapıcılar kethüdası ve 1151 Muharrem -1738 M.'de büyük mirahor Şehla Ahmed Ağa'nın vezir olmasıyla onun yerine birinci mirahor olmuştur.

1158 H. - 1745 M. de vezirlikle Kıbrıs valisi olan Seyyid Abdullah Paşa, 1159 Zilkade-1746 Kasımda senevi yüz yirmi bin kuruş muaccele ile berveçhi malikâne Rakka valiliğine tâyin edilmiş ise de, sonra tekrar Kıbrıs'ta kalması muvafık görülmüş ve 1160 Rebiulevvel başlarında (1747 Şubat) Aydın muhassalı olmuştur.

Sadrâzam Tiryaki Mehmet Paşa'nın hal ve tavrından, hiddet ve şiddetinden ulema ve devlet adamlarının müteessir olmaları ve işlerin yürümemesi cihetiyle azledilmesi pâdişâhça takarrür edince, kendisini iltizam eden kızlarağasının tavsiyesiyle Seyyid Abdullah Paşa gizlice İstanbul'a davet edilmiştir.

16 Şaban 1160 - 23 Ağustos 1747 de Fenerbahçe'sine gelmiş olan Seyyid Abdullah Paşa, gelişini pâdişâha bildirdiğinden, o sırada Beşiktaş'ta bulunmakta olan I. Mahmut tarafından oraya davet edilerek Dolmabahçe üstündeki Canibi Ali Efendi konağına misafir edilmiş ve ertesi günü Tiryaki Mehmet Paşa'dan alınan mühr-i hümâyun kendisine verilerek sadrâzam olmuştur.

Seyyid Abdullah Paşa 23 Muharrem 1163-20 Ocak 1750 tarihine kadar o mevkide kalmış ve halefinin tayini münasibetiyle Paşakapısına gönderilen hatt-ı hümâyunda hudut kaleleri ile vilâyet ve sancakların idare ve nizam ve oralara ait levazımın tedarikindeki ihmaline binaen azledildiği bildirilmiştir.

Seyyid Abdullah Paşa tab'an halûk, insaflı, maarif-perver, eli açık olduğu için idare tarzından herkes memnundu. Yerine Divittar Mehmet Paşa sadrâzam oldu.

Seyyid Abdullah Paşa, azlini müteakip kalebend olarak Rodos adasına gönderilmiş ve aynı sene Rebiulevvel -1750 Şubat'ta adada oturmasına müsaade olunarak yine o sene Cemaziyelâhır başlarında (1750 Mayıs) Karaman valiliğine tâyin olunmuş ise de sürgüne gitmeden Mısır valiliğine naklolunmuştur. Seyyid Abdullah Paşa 9 Rebiulâhır 1166 - 13 Şubat 1753'te Halep valisi Şehla Ahmed Paşa'nın vefatı üzerine Haleb'e naklolundu; daha sonra, yani 1169 H. - 1756 M. de Rakka valisi Ragıp Mehmet Paşa ile becayişleri yapıldı ve 1171 Safer-1757 Ekimde Diyarbakır valisi olup8buradan da 1171 Şevval - 1758 Temmuz'da Halep valisi Muhsinzâde Mehmet Paşa ile becayiş olarak ikinci defa Halep valiliğine geldi.

Seyyid Abdullah Paşa 1174 Şaban -1761 Mart'ta burada vefat ederek Ebubekir tekkesine defnedildi. Valiliklerde de kendisini sevdirmişti. İstanbul'da Tavşantaşı'nda bir mektebi ile bir de çeşmesi olup Haremeyn (Mekke ve Medine) ahalisine surre vakfetmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !