Semiz Ali Paşa

Semiz Ali Paşa

Hersek sancağında şimdi Bosna'da Bracal kasabasında Braçiç ailesinden bir Potur'un (yani Bogomil mezhebinde Hıristiyan iken İslâmiyet'i kabul etmiş birinin) oğludur. Devşirme yoluyla saraya girmiş ve 952 H. 1545 M. de emir-i âlem olarak Enderundan çıkmıştır. Yeniçeri ağalığında, Rumeli beylerbeyliği, Mısır valiliği ve kubbe vezirliğinde bulunup ikinci vezir iken Rüstem Paşa'nın vefatı üzerine vezir-i âzam olmuştur (968 H. 1561). Ali Paşa vefatı tarihi olan 972 senesi sonuna (28 Temmuz 1565) kadar bu makamı güzel idare etmiştir; vezir-i âzamlığı zamanında Avusturya ile sekiz senelik bir mütareke aktedilmiştir. Uzun boylu, çok şişman olduğundan kendisini taşıyabilecek at az bulunurmuş. Lâtifeci ve hoş sohbet imiş. Edirne'deki Ali Paşa çarşısı buna aittir. Eyüp'te Akarçeşme'deki çeşmeler de bunun eseridir; kabri Eyüp Camii avlusunda Hacı Beşir Ağa türbesinin yanındaki mahaldedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !