osmanliyiz

osmanliyiz
osmanliyiz
0 Takip Ettiklerim
4 Takipçilerim
Tüm Bloglarım
Takipçilerim (4)
asilmillet urungu41 cinselbilgiler aheng

Yunus Paşa

Yunus Paşa Milliyeti meçhuldür. Rivayete göre yeniçerilikten yetişmiştir. Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinde bulunduktan sonra 922 Rebiulevvelde...

Devamı

Pirî Mehmet Paşa

Pirî Mehmet Paşa Konya Aksaray'da Zincirlikuyu medresesi müderrislerinden meşhur Cemaleddin Aksarayî torunlarından olup babası ulemâdan Mehmed...

Devamı

İbrahim Paşa

İbrahim Paşa Bazı kaynaklar Frenk ve aynı zamanda Rum olduğunu, bazı kaynaklar da sadece Rum aslından...

Devamı

Ayas Paşa

Ayas Paşa Arnavut olup Spandoni ve Venedik elçisi Bragadin, Epir sahilinde ve Avlonya nın güneyindeki Himara'da...

Devamı

Lûtfi Paşa

Lûtfi Paşa Arnavut devşirmelerinden olup sarayda yetişmiş müteferrikalık ile saraydan çıkmış, sonra kapıcı başı ve çavuş...

Devamı

Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa Ak hadım ağalarındandır; Yavuz Sultan Selim'in son zamanında hazinedar başı oiup odabaşılık hizmeti...

Devamı

Rüstem Paşa

Rüstem Paşa İslâv ırkından olup Hırvat veya Boşnak'tır. Saraydan yetişmiş, Mohaç seferinde pâdişâhın silâhdarı iken baş...

Devamı

Kara Ahmet Paşa

Kara Ahmet Paşa Arnavut devşirmelerindendir; saraydan yetişmiş kapıcıbaşılık ile dışarı çıkmış sonra yeniçeri ağası, Rumeli beylerbeyi...

Devamı

Semiz Ali Paşa

Semiz Ali Paşa Hersek sancağında şimdi Bosna'da Bracal kasabasında Braçiç ailesinden bir Potur'un (yani Bogomil mezhebinde...

Devamı

Sokullu Mehmet Paşa

Sokullu Mehmet Paşa Sayfadaki BaşlıklarSokullu'nun II. Selim zamanındaki faaliyeti Sokullu'nun III. Murat Zamanındaki Durumu Sokullu'nun Gözden...

Devamı

Ahmet Paşa

Ahmet Paşa Arnavut olup meşhur defterdar İskender Çelebi kölelerindendir. Efendisinin katlinden sonra enderuna alınarak kapıcıbaşılık ile...

Devamı

Sadrazam Sinan Paşa

Sadrazam Sinan Paşa Arnavut olup Debre veya Delvinalıdır. 994 H.-1586M. tarihli vakfiyesinde babasının adının Ali olduğu...

Devamı

Siyavuş Paşa

Siyavuş Paşa Hırvat'tır. Saraydan yetişmiş, hazine kethüdası iken 1567 M.'de büyük imrahor olup daha sonra yani...

Devamı

Özdemiroğlu Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa Memlûkler zamanında Mısır'a yerleşmiş olan bir Çerkez ailesine mensup olup babası Özdemir Paşa,...

Devamı

Hadım Mesih Mehmet Paşa

Hadım Mesih Mehmet Paşa Akağalardan olup saraydan (enderundan) yetişmiş, hazinedarbaşı iken 8 Cemaziyelâhir 982 ve 1574...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !