Sakız Adasının Alınması

Sakız Adasının Alınması

Sayfadaki Başlıklar

Sakız’ın Vaziyeti
Sakız'ın Alınması Ve Beylerin Tevkifi
Avusturya ile Barış

Sakız’ın Vaziyeti

Osmanlılar denizde hâkim vaziyete geldikten sonra Akdeniz adalarının mühim bir kısmını işgal etmişler, fakat Anadolu sahiline pek yakın olmasına rağmen Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adasını işgal etmeyerek bir miktar vergi ve bir ticaret anlaşmasıyla burayı nüfuzları altına almakla yetinmişlerdi. Sakız adası cumhuriyet tarzında seçilmiş on iki kişiden oluşan bir meclis tarafından idare edilip Osmanlı devletine her sene on bin altın vergi vermekte idi. Osmanlı vesikalarında Sakız'ı idare eden heyete "Sakız beyleri” deniliyordu.

Sakız Cumhuriyeti, son zamanda yani üç dört seneden beri vergisini tamamen ve muntazaman vermeyip bir hayli yazıp çizmelere sebebiyet vermekte olduğundan başka Malta muhasarasında Şövalyelere yardımcı kuvvetler göndermek suretiyle düşmana casusluk ettiğinden dolayı hükümetin emniyetini kaybetmişti.

Sultan Süleyman son seferi olan Zigetvar'a giderken Piyale Paşa kumandasındaki donanma da Akdenize çıkmış ve Sakız'ın sessizce işgali kaptan paşanın dirayetine bırakılmıştı.


Sakız'ın Alınması Ve Beylerin Tevkifi

Cezayir beylerbeyi ve kaptan-ı derya olan Piyale Paşa 5 Ramazan 973/1566 Nisan ihtidalarında yetmiş parça kadırgadan oluşan donanma ile Akdeniz'e çıkıp evvelâ Çeşme limanına girmiş ve orada kendisini ziyarete gelen Sakız beylerini tevkif eyleyerek sonra adayı işgal ile buranın muhafızlığına Kırşehir sancak beyi Muzaffer Bey'i tayin edip kalesine asker, mühimmat ve cephane koyduktan sonra ayrılmıştır.

Sakız beyleri, kaptan paşa baştardesinde tevkiften sonra verilen emir üzerine evvelâ Kefe'ye gönderilmişler ve beyzadelerden on ilâ on iki yaşlarındaki çocuklardan münasip olanları Enderun-ı hümâyun için yetiştirilmek üzere İbrahim Paşa Sarayı'na alınmışlardır.

Kefeye gönderilen on iki âza, sonradan tekrar Sakıza iade olunmuşlarsa da görülen mahzur üzerine 976 H. /1568 M.'de verilen bir emirle bunların Galata'da oturmaları münasip görülerek oraya nakledilmişlerdir.

Piyale Paşa Sakız’ı işgal ettikten sonra Güney İtalya sahillerinde faaliyette bulunup ordunun Zigetvar'dan avdetle İstanbul'a, girmesinden bir kaç gün evvel devlet merkezine gelmiş ve Sakız hazinesinden alınan külliyetli hazine ile Kapıkulu ocaklarına cülus bahşişi ve terakki verilmiştir. Bu hizmetine karşılık olarak Piyale Paşa vezir olmuş ve onun yerine Yeniçeri ağası Müezzinzâde Ali Ağa Cezayir beylerbeyiliği ile kaptan paşalığa tayin edilmiştir.


Avusturya ile Barış

Yeni hükümdarın cülusu dolayisiyle her taraftan gelen heyetler arasında Alman imparatoru Maksimilyan'ın elçisi de vardı. Elçi Zigetvar seferi dolayısıyla bozulan barışın iadesine muvaffak oldu; yirmi beş maddeyi hâvi muahede sekiz senelik olmak üzere yapılmıştı (975 Ramazan / 1568 Şubat). Bu muahede gereğince Osmanlılar elde ettikleri yerleri muhafaza etmekte idiler; evvelki muahede gereğince imparator tarafından Macaristan'ın bir parçası için verilmekte olan otuz bin dukadan başka vezir-i azama senede iki bin altın ve diğer bazı erkâna da hediyeler verilecekti.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !