Rüstem Paşa

Rüstem Paşa

İslâv ırkından olup Hırvat veya Boşnak'tır. Saraydan yetişmiş, Mohaç seferinde pâdişâhın silâhdarı iken baş mirahurlukla Enderuna çıkmış ve sonra Diyarbakır beylerbeyi ve onu müteakip Anadolu beylerbeyi olup 946 H. 1539 M. de vezirliğe tayin edilmiş ve Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'la evlenmiştir.

Rüstem Paşa 951 H. 1544 M. de üçüncü vezir iken Hadım Süleyman Paşa ile Hüsrev Paşa'nın azilleri üzerine vezir-i â-zam olmuştur. 960 H. (1553 Ekim) senesinde Şehzade Bayezid'e saltanatı temin için kayın validesiyle beraber, validesi başka olan büyük Şehzade Mustafa'nın ölümünde âmil olmasından dolayı yeniçerilerin isyan etmelerinden korkularak vezir-i âzamlıktan azledilmiş ve yerine Kara Ahmed Paşa vezir-i âzam olmuştur.

Rüstem Paşa ikinci defa vezir-i âzam oluncaya kadar Üsküdar'daki sayfiyesinde oturmuş, zevcesi ile kayın validesinin çevirdikleri dolap neticesinde Kara Ahmed Paşa katledilince Rüstem Paşa davet edilerek ikinci defa vezir-i âzam tayin olunmuştur (962 H. 1555 Eylül). Rüstem Paşa vefatı tarihi olan 968 H. (1561 Temmuz) tarihine kadar mevkiini muhafaza etmiştir. Kabri, Şehzade camii avlusundaki türbededir. Çok zengin olup vefatında 1700 kölesi, 2900 harp atı, 1106 devesi, 700,000 sikke-i hasene (altın), 5000 dikilmiş kaftan ve elbise, 1100 adet üsküf, 600 gümüş eğer, 500 altın eğer, 1500 gümüş at başlığı ve 130 üç çift altın özengi kalıp nakit altın ve gümüş ile altın, gümüş eşya ve mücevherat bunlardan hariçtir. Çinilerinin güzelliği ile meşhur İstanbul'da Tahtakale'deki Rüstem Paşa Camiini yaptırmıştır; bundan başka Rumeli ve Anadolu'da da bir hayli cami, medrese, imaret ve çeşmeleri vardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !