Pirî Mehmet Paşa

Pirî Mehmet Paşa

Konya Aksaray'da Zincirlikuyu medresesi müderrislerinden meşhur Cemaleddin Aksarayî torunlarından olup babası ulemâdan Mehmed Celâleddin b. Ahmed Çelebi'dir. Ana tarafından soyu Larende (Karaman)'de medfun Mevlâna Hamazatüddin'dir. Amasya'da, yetişmiş, medrese tahsili görmüş, kadılık etmiş ve daha sonra devlet hizmetine girip II. Bayezid zamanında Anadolu defterdarı olmuştur.

Pirî Mehmed Çelebi, başdefterdarlıkla Çaldıran seferine iştirak etmiş, bir harp meclisinde söylemiş olduğu sözler Sultan Selim'in takdirini kazanmış ve seferden dönüşte Nahcivan'a gelindiği zaman azlolunan Mustafa Paşa'nın yerine vezir olmuştur (25 Şaban 920 ve Ekim 1514). Hersekzade Ahmed Paşa'nın son defa vezir-i âzamlıktan azlinde, Pirî Paşa da azil ve emekli edilmiş ve Yavuz'un Mısır seferine hareketi üzerine İstanbul muhafızı tayin olunmuştur (922 H. 1516 M.).

Mısır'dan dönüşte Yunus Paşa'nın îdamı üzerine İstanbul'dan getirtilerek Şam'da pâdişâhla buluşup vezir-i âzam tayin edildi (924 Muharrem 1518 Ocak) ve Yavuz Sultan Selim'in vefatına kadar mevkiini muhafaza ettiği gibi oğlu Sultan Süleyman'a da üç sene vezir-i âzamlık yaptıktan sonra 13 Şaban 929 - 28 Haziran 1523'de vezaret haslarıyla emekli edildi.

Pirî Paşa bundan sonra çiftliğine çekilerek 10 sene daha yaşadı ve 939 H. 1532 M.'de rivayete göre vezir-i âzam İbrahim Paşa tarafından teşvik edilen ve Edirne kadısı bulunan oğlu Mehmed Efendi tarafından macununa konan zehirle zehirlenmek suretiyle ölmüştür. Silivri'de camiin yanında medfundur. Remzî mahlasiyle şiirleri vardır. Tedbirli, muktedir, ciddi ve vukur bir zattı. Yaptırdığı mescid dolayısıyla Haliç'te Hasköy'le Halıcıoğlu arasındaki Pirî Paşa mahallesi bunun adınadır. Istanbul'da cami, medrese ve mescit ve hanikah (Koruklu tekyesi) ve Silivri'de cami, medrese ve imaret ve Konya Aksaray'da 927 H. 1521 M. tarihli vakfiyesiyle mescit, imaret, zaviye, mektep gibi hayırlı eserleri vardır. Pirî Paşa, Sultan Süleyman'ın huzururuna gittikçe pâdişâh kendisine fazla hürmet gösterirmiş.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !