Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması

Osmanlı hükümeti barışa karar verdikten sonra bundan evvelki Karlofça Antlaşması'nda İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılıkta bulunmalarına binaen Viyana yoluyla İstanbul'a, gelmekte olan İngiltere'nin yeni elçisi Stanyana Avusturya devlet adamlariıyla görüşüp onlar tarafından aracılık yapmasına izin verildiğinden bu suretle İngiltere elçisi ile beraber Felemenk elçisi de istanbul'dan Edirne'ye davet olunup oradan da Niş'teki Osmanlı ordugâhına gönderildiler.

Vezir-i âzam Belgrad'ın terkinden bahsetmeyerek 19 Ekim 1718 de Öjen'e bir mektup yazarak mütareke ve sulh teklif etti; Ojen Belgrad'ın terki şartıyla barış yapılabileceğini ve bu hususta Viyana'dan talimat beklediği cevabını verdi, daha sonra da kendisine sulh talimatı geldi; bunda imparator VI. Şarl Venedik cumhuriyetinin de barışa katılmasını bildirmişti.

Osmanlı murahhası olarak sabık Nişancı Silâhdar İbrahim Efendi ile tophane nazırı olan Yirmisekiz Çelebi diye meşhur Süleyman Ağazâde Mehmet Efendi tayin edildiler. Bunlara derhal şıkk-ı sânî ve şıkk-ı sâlis defterdarları memuriyetiyle Osmanlı hükümetini temsil ettiler. Avusturyalılar, Eflak voyvodalığının Küçük Eflâk denilen batı kısmını işgal etmiş olduklarından yapılacak barışta Eflak voyvodası Yanaki'nin de bulunması ve aynı zamanda tercümanlık da yapması uygun görülüp kendisinin orduya çağırılması üzerine Eflâk muhafazasına Özi valisi memur edilip Bükreş'e davet olundu ve aynı zamanda Osmanlı murahhaslarının son Belgrad muhafızı Mustafa Paşa'nın direktifi ile hareket etmeleri emredildi (1717 Aralık).

Avusturyalılar tarafından da Kont Virmond ile bundan evvel Avusturya'nın İstanbul elçisi ve bilfiil imparatorluk harp meclisi azasından Talman murahhas tayin edildiler; sulhe tavassut eden İngiltere elçisi Montague imparator sarayı tarafından sevilmediğinden daha doğrusu Türklere dost olduğundan dolayı yerine Suttan gelmişti. Fransa elçisi ile Rakoçi Ferenc'in ve İspanya mutemedinin sulhe mani olmak için sarfettikleri gayretlere rağmen pâdişâh ile sadaret kaymakamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın şiddetli barış arzuları üzerine 1 Şubat 1718 de bir antlaşma imzalandı, antlaşmanın imzalanmasında da Venedik'in sulhe katılmasının esas olduğu Osmanlı hükümetine bildirildi.

İngiltere'nin eski istanbul elçisi Sir Robert Suttan ile Felemenk elçisi kont Yakomu Kolyer de gelmişlerdi; her iki taraf Semendire'nin güney doğusundaki Pasarofça yakınında bir yerde toplandılar.

Osmanlı hükümeti, barışın kesintiye uğraması ihtimaline binaen mümkün mertebe hazırlık yapmıştı. Bu sırada yani 8 Cemaziyelâhir 1130(9 Mayıs 1718)'de vezir-i âzam Nişancı Mehmet Paşa azlolunarak yerine sadaret kaymakamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tayin edilmiş ve yeni sadrâzam da ordu ile Edirne'den Sofya'ya hareket etmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !