Mercidabık Savaşı

Mercidabık Savaşı

İki Taraf Orduları

Memlûk sultanı Kansu Gavri, yanında halife de olduğu halde bütün ordusuyla Haleb'ten çıkarak Mercidâbık'a gelmiş ve karargâhını kurmuştu. Selim'e, son olarak gönderdiği mektupta Haleb'e gelmesinin kendi elinde olmayıp ümerasının ısrarıyle olduğunu beyan ile özür diliyordu. Fakat Mercidâbık'a gelmesi artık bütün ümitleri kırdı.

24 Ağustos 1516 (26 Receb 922)'da Mercidâbık'ta iki taraf karşılaştı. Osmanlı ordusunun sağ kolunda Anadolu beylerbeyi Zeynel Paşa, sol kolunda Rumeli beylerbeğisi Küçük Sinan Paşa ve merkezde pâdişâh ile Kapıkulu yaya ve atlılariyle topçular bulunmakta idi.

Memlûklerin sağ kolunda Haleb nâibü's-saltanası Hayır Bey, sol kolda, Şam nâibü's-saltanası Si bay ve merkezde de Sultan Gavri maiyyetiyle cephe almışlardı.


Bozgun

Muharebede ibtida Memlûklerin sağ kol kumandanı Hayır Bey bozulup Haleb'e ve oradan da Şam'a doğru kaçtı. Bu suretle beş altı saat içinde Memlûk ordusu tarumar oldu. Kansu Gavri yalnız kalmıştı; Silâhdar Emîr Timur'un ihtarı üzerine Haleb'e kaçmak istedi; fakat üzüntüden inme inerek öldü. Vefatında seksen dört yaşında olup hunhar ve merhametsiz idi. İbn-i Ayaş, Kansu'nun gaddar olduğunu, on beş sene on ay süren saltanat müddeti esnasında her gününün ahaliye bin sene kadar ağır geldiğini yazmaktadır.

Mercidâbık muharebesi güneş doğmasıyla başlayıp öğleden sonraya kadar devam etmiştir. Memlûk sultanının karargâhı bütün eşyasıyla elde edildi; Osmanlı kuvvetleri vezir Yunus Paşa kumandasiyle sür'atle hareket ederek Haleb'e girdi ve oradan da kaçanlara göz açtırmayarak Hama ve Humus'u, arkasından da sür'atle Şam'ı işgal eyledi. Memlûk kuvvetleri müthiş bir panik halinde olup bu kuvvetleri toplayacak bir baş yoktu. Osmanlı kuvvetleri sür'atle hareket ettiği için bunlara göz açtırmayıp bulduğunu imha ediyordu.

Sultan Selim, Halep beylerbeyiliğine pişdar kumandanı Karaca Ahmed Paşa'yı tayin etti ve buradan oğlu Şehzade Süleyman ile ecnebi devletlerine 27 Ağustos 1516 tarihli fetihnameler gönderdi.


Mısır Seferine Hazırlık

Şam'ın işgalinden sonra derhal Mısır üzerine gidilmedi; Yavuz Sultan Selim orduyu yeniden düzenledi; aynı zamanda Urban elde ederek bunlara bol para ve hediye verip gönüllerini aldı. Kendisine bağlanan eden bir kısım ümerayı affetti; Suriye sancaklarına kendi tarafından sancakbeyleri tayin eyledi. Dürzîlerin memnun olması için onların beylerinden olan Maan oğlu'na sancakbeyliği verdi.

Memlûklerin ordusunun çoğu imha edilip Suriye, Elcezire ve Kilikya ile Filistin elden çıkmış olduğundan bundan sonra Suriye tarafına bir ordu sevkedecek kuvvetleri yoktu. Osmanlılar dört beş ayda kendilerine göre buraları teşkilâtlandırmişlardı. Güney Suriye ve Filistin'deki belli başlı şehirlerden Safed, Nablüs, Kudüs, Aclûn, Gazze sancakları ve etraf kazaları alındı. Vezir-i âzam Sinan Paşa kumandasiyle ileri sevkedilen yani Mısır'a doğru yürüyecek olan ileri kuvvetlere karşı, Memlûklerin Gazze valisi Canberdi Gazalî mukavemete kalktıysa da mağlûp olarak çekildi ve böylece Mısır'a kadar Osmanlı ordusunun önünde bir mani kalmadı.


Tomanbay’ın Hükümdarlığı

Memlûk ordusunun bozulmasından sonra bozgun kuvvetlerle kaçabilen beyler, Kahire'ye gittiler. Kansu'nun yerine onun vekili olarak Mısır'da bırakılan biraderinin oğlu olup Devadar (Divittar) bulunan Emîr Tomanbay'ı hükümdar intihap ettiler. Tomanbay hükümdar olmamak için son derece ısrar ettiyse de mukabil baskılara karşı duramayıp Memlûk sultanlığını kabule mecbur oldu (14 Ramazan 922 ve Kasım 1516).

Sultan Selim, bizzat Mısır'a doğru yürümeden evvel 922 senesi zilkadesinde ( Aralık 1516 ) Tomanbay'a bir nâme yollayarak kendisine tâbi olmasını istiyor ve Gazze'den itibaren Mısır'ı kendisine bırakacağını bildiriyordu. Selim, bundan başka Hayır Bey vasıtasıyla Mısır beylerini Osmanlılara itaate davet ediyor ve kendisi lehinde propaganda mektupları yolluyordu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !