Lûtfi Paşa

Lûtfi Paşa

Arnavut devşirmelerinden olup sarayda yetişmiş müteferrikalık ile saraydan çıkmış, sonra kapıcı başı ve çavuş başı olmuş, 920 H. 1514 M. Çaldıran seferine gidilirken Seyid gazi menzilinde Çavuş başılıktan azlolunarak 921 Şevval 1515 de sipahi oğlanları ağası olup beş ay sonra da 200,000 akçe dirlik ile Ağrıboz sancağına tayin edilmiştir (922 Rebiülevvel- 1516 Nisan).

Lütfi Paşa daha sonra beylerbeyi, 941 H. 1534 M.'de üçüncü ve 945 H. 1538 M.'de ikinci vezir olup bu hizmette iken Ayas Paşa'nın vefatı üzerine vezir-i âzam tayin edilmiştir (946 Safer - 1539 Haziran). Sultan Süleyman'ın hemşiresi olan zevcesi Şah sultan'la geçimsizlik yüzünden azlolunup emeklilik haslarıyla Dimetoka'da oturtuldu (948 Muharrem 1541 Mayıs 9). Osmanlı vezirlerinin alimlerinden olup orta derecede ilmî kudreti vardı; azledilmiş iken İstanbul'a gelerek bazı ricaları kabul edilmiş ve hacca da giderek avdette yine Dimetoka'da oturup eser yazmakla vaktini geçirmiştir; vefatı en yakın ihtimal olarak kendi zamanında yaşayan Müverrih Ali'nin kaydı üzere 970 H. 1562 M. olup kabri de Dimetoka'dadır. İyi bir idareci ve teşkilâtçı olan Lütfi Paşa'nın Tarih-i Âl-i Osman ve Asaf-nâme isimli matbu eserlerinden başka çoğu Arapça yazılmış olarak yirmiye yakın ve ekserisi fıkıh ve kelâm'a dair telifleri de vardır; Âl-i Osman tarihi 961 H. (1554 M.) senesine kadardır. Bilgisine mağrur ve kendisini beğenmişlerdenmiş.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !