Koca Mustafa Paşa

Koca Mustafa Paşa

II. Bayezid devrinde yetişmiş olup Frenk veya Rum aslındandır. Kapıcıbaşılık ile enderundan çıkmıştır. Fransadan Roma'ya naklolunan Cem Sultan için Papa'nın yanına gönderilmişti. 903 Zilkade, 1498 M'de Rumeli beylerbeyi ve 908 H. 1501 M.'de vezir olmuştur. 917 H. 1511'de Hersekzade Ahmed Paşa'nın üçüncü defa çekilişinde vezir-i âzamlığa getirilmiş ve zamanında saltanat değişerek Yavuz Sultan Selim hükümdar olmuştur. Selim'in ilk zamanlarında mevkiinde bırakılan Koca Mustafa Paşa'nın Şehzade Ahmed'le gizli haberleşmede bulunması ve daha önce yani Bayezid'in tahttan indirilmesinden evvel Şehzade Ahmed'i karşılamak üzere Üsküdar'da atlar hazırlatması dolayısıyla mimlenmiş ve son haberleşmenin hakkındaki şüpheyi teyit eylemesinden dolayı pâdişâhla beraber Bursa'da bulunurken îdam olunmuştur (918 H. 1512). Kabri, Bursa mevlevihânesi karşısında imiş. İstanbul'da, namına mensup Koca Mustafa Paşa semti olup orada cami, medrese, imaret, mektep ve tekkesi vardır; camii
bitince II. Bayezid'i davet edip gezdirmiştir. Bu eserlerinden başka Eyüp'te bir cami, Rumeli'de Yenice-i Karasu'da imaret ve Nevrekop'ta cami ve mektep yaptırmıştır. Vakfiyesi Kazasker Balıkesirli Mehmed b. Hacı Hasan'ın tasdikini havidir. Koca Mustafa Paşa değerli bir vezir ise de vezir-i âzamlığı karışık devre tesadüf ettiğinden hayatını kaybetmiş ve Cem sultan'ın zehirlenmesinde adı karıştığı için tarihte fena ad bırakmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !