İshak Paşa

İshak Paşa

Sarı İshak Paşa denilen bu zat aslen Islav olup Üsküp sancakbeyi meşhur Paşa Yiğit'in kölesidir; sancakbeyliğinde ve beylerbeyilikte bulundu; İstanbul'un fethi sırasında Anadolu beylerbeyi bulunuyordu, Kritovulos'un Tarih-i Sultan Mehmed Hân-ı sânî isimli eserinde İstanbul fethini müteakip 857 H. 1453M.de Halil Paşa'nın yerine vezir-i âzam olduğu yazılıdır. Bunun bir müddet için mi yoksa asîl olarak mı vezir-i âzam olduğu hakkında bir kayıt yoktur; Osmanlı tarihlerinin sadaret makamının iki sene kadar boş kaldığı hakkındaki kayıdlarına göre İshak Paşa'nın vekil olduğu anlaşılıyor. İshak Paşa 859 H. 1455 M.'de yerini Mahmut Paşa'ya terketti.

İshak Paşa 875 H. 1470 M.'de Rum Mehmet Paşa'nın yerine ikinci defa ve 886 H. 1481 M. de Karamanî Mehmet Paşa'nın yerine üçüncü defa vezir-i âzamlıkta bulunmuş ve 888 H. 1492 M. senesinde bu son vezir-i âzamlıktan azlinden sonra menkûben Selanik sancağına gönderilip birkaç sene sonra orada vefat etmiştir; İnegöl'de medresesi ve İstanbul'da camii ve namına mensup mahallesi ve Selanik'te imaret ve sair hayratı vardır. 892 cemaziyelevvel sonu tarihli vakfiyesinde babasının adının İbrahim olduğu görülüyor.


2. defa

RumMehmedPaş a'nın azl ve katli üzerine 875 H. 1470 M. de ikinci defa vezir-i âzam olmuş ve 877 H. 1472 M. de Akkoyunlular üzerine yapılacak sefer münasebetiyle yerini Mahmud Paşa'ya terk etmiştir.


3. defa

Karamanî Mehmed Paşa'nın katlinden sonra 1481'de üçüncü defa vezır-i azam olmuş ve 888 H. 1492 M.'de azlolunarak emekli edilip Selanik sancağına gönderilmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !