İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)

İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)

İstanbul'un fethinden sonra îdam edilen Çandarlızâde Halil Paşa'nın oğlu olup ilmiye sınıfında yetişmiştir. 1453'te Edirne kadısı bulunuyordu. 869 H. 1465 M.'de kazasker olup 878 H. 1474 M.'de vezirlikle Amasya valisi Bayezid'in lalalığına tayin edilmiş ve daha sonra (884 den evvel) İstanbul'a alınarak yerine Fenarîzade Ahmed Bey (paşa) şehzadeye lala tayin olunmuştur.

İbrahim paşa II. Bayezid devrinde ikinci vezir bulunurken Hersekzade Ahmed Paşa'nın yerine 904 Muharrem 1498 Ağustos'ta vezir-i âzam olup 905 H. 1499 'da İnebahtı seferinde ordugâhta vefat ederek cesedi İznik'e nakledilip babasının yanına defnedilmiştir. İlim ve fazilet sahibi iyi ahlâklı, cömert, iyiliksever ve tedbirli olduğunda tarihler müttefiktir. İstanbul'da Uzunçarşı'nın üst başında, Mercan yokuşundaki 883 H. 1478 M.'de yaptırdığı cami, medrese ve mektep ile Saraçhânebaşı'nda bulunup yol açılırken yıktırılan çifte hamam onun hayratından idi. İznik'te bir cami ile Kastamonu'da medresesi vardır. Vakfiyesi 899 H. 1493 M. tarihli olup Kazasker Mehmed b. Elhaç Hasan imzalıdır. Soyu zamanımıza kadar devam etmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !