I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması

Sayfadaki Başlıklar

Başarısız Viyana Dönüşü

Budin alındıktan sonra Osmanlı ordusu yol üzerindeki Estergon(Gran)'a muhasara edip Ferdinand'ın bulunduğu Viyana üzerine yürüdü. Türklerin müttefiki olan Fransız kralı I. Fransuva bu sırada Alman imparatoru Şarlken tarafından zor bir duruma düşürülmüş olduğundan Viyana kuşatması aynı zamanda Fransuva'nın durumunu da düzeltti; zaten Budin'in geri alınmasından sonra Viyana kuşatması Fransa kralına yardım için yapılmıştı(26 Eylül 1529).

Ferdinand, 16,000 kişilik bir müdafaa kuvvetini Viyana'da bırakıp kaleyi de iyice tahkim ettikten sonra kuvvet toplamak üzere Alman memleketlerini dolaşmaya gitmişti. Kendisine yardım edilmeyecek olursa sıranın kendilerine geleceğini söyleyerek Almanları gayrete getirdi ve bu sayede Kont Palatini kumandasında 22,000 yaya ve atlı ile 100 kıta büyük ve 200 küçük top tedarik ederek Viyana'ya yolladı.

Osmanlı ordusunun muhasarası eylül sonuna rastladığı için mevsimsizdi; bundan başka ortalığa bir göz dağı verilmek istendiğinden büyük muhasara topları getirilmemiş ve Tuna nehri yoluyla getirilmekte olan top ve mühimmat ise bir Alman çetesinin taarruzuna uğrayıp batırılmıştı.

Sultan Süleyman, Viyana'nın teslimini istediyse de red cevabı aldı; bu muhasara Avrupa'da dinî galeyanı ve Almanya'da millî hissiyatı heyecana getirdi; hattâ protestan mezhebinin kurucusu Luther, bu münasebetle Türkler aleyhindeki meşhur askerî nutkunu neşretti. Şarlken hem kendi adına hem de Papa namına Türklerle harbetmek için düşman olan Fransa kralına bile müracaat etti. Fransuva, Türklere karşı olan bu galeyandan ürküp Türklerle olan ittifakını gizleyerek iki taraflı bir siyaset takibine mecbur kaldı.


Başarısız Viyana Dönüşü

Osmanlı ordusu baş kumandanı, kaleyi düşürmek için son derece baskı uyguladı, lâğımlar surun bir kısmını yıktıysa da bir netice hasıl olmadı; yapılan son bir umumi hücum da muvaffak olamadı. Soğuk şiddetli olup insan ve hayvan tahammül edemediği için muhasaraya devama imkân yoktu. Eğer, iki ay evvel gelinmiş ve büyük toplar da getirilmiş olsaydı Viyana'nın düşeceğinde şüphe yoktu. Kuşatma 21 gün sürdü. Osmanlı ordusu dönmeden evvel Viyana'da hapsedilmiş olan Müslüman esirleriyle 60 kadar düşman esirini değişimde bulunarak kurtardı (14 Ekim 1529). 60,000 esirle dönen pâdişâh Budin'e geldi ve buradan ayrılırken, Macar kralının yanına zahiren müşavir, hakikatte kralın halini gözetlemek üzere vezir-i âzamin müşaviri olan Venedikli Luici Gritti'yi bıraktı ve aynı zamanda kralı muhafaza etmek üzere yeniçerilerle diğer kuvvetlerden de bir miktar kuvvet sevk etti.

Viyana önünden dönülürken yeniçerilere biner akçe bahşiş verilip tımarlı sipahilere de terakki yani her bin akçede münasip bir mikdar zam yapıldı.
Viyana muhasarası esnasında Türk akıncıları Yahya Paşa zade Bali Bey oğlu Mehmed Bey kumandasıyla Bavyera'da Ratisbon ile bugün Çekoslovakya'nın mühim şehirlerinden olan Brün'e kadar gitmişlerdir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !