Hersekzâde Ahmet Paşa

Hersekzâde Ahmet Paşa

Ahmed Paşa, Sente Saba dukası İstefan Kosariç'in oğlu ve Hersek dukası Ulriç'in kardeşidir; Hersek kıtası Osmanlı nüfuzu altına girdikten sonra rehin olarak Osmanlı sarayına verilen bu çocuk Türk terbiyesi görüp Ahmed adını almış ve Hersekzade diye şöhret bulmuştur.

Hersekzade Fatih zamanında yetişmiş mîr-i alemlik'le Fatih'in İşkodra seferinde bulunmuş, sonra beylerbeyi ve vezir olmuş, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında 5 defa vezir-i âzamlık etmiştir. Hersekzâde Ahmed Paşa'nın ilk vezir-i âzamlığı 903 H. 1498 M. senesinde olup Davud Paşa'nın yerine gelmiştir; 904 H. 1498 M. de azledilip sonra kaptan paşa olmuş ve Gelibolu sancağıyla o tarafa gönderilmiştir. 909 H. 1503 M. de Hadım Ali Paşa yerine ikinci defa vezir-i âzam olup 912 H. 1506 M. de azlolunarak yine kaptan paşalığa tayin edilmiş ve yerine ikinci defa Hadım Ali Paşa gelmiştir.

Hadım Ali Paşa'nın, Şahkulu muharebesinde maktul olması üzerine Hersekzade Ahmed Paşa 917 H. 1511 M. de üçüncü defa vezir-i âzamlığa getirilmiş ise de aynı sene içinde yerini Koca Mustafa Paşa'ya terke mecbur olmuştur. Yavuz Sultan Selim'in cülusunu müteakip îdam edilen Koca Mustafa Paşa'nın yerine 918 H. 1512 M. de Hersekzade dördüncü defa vezir-i âzam tayin edilmiştir. Çaldıran seferinden dönüşte 920 Ramazan, 1514 M.'de azledilerek yerine Dukakinoğlu Ahmed Paşa vezir-i âzam olmuştur. 921 H. senesi Şabanında (1515 M.) Hadım Sinan Paşa'nın vezir-i âzamlıktan birinci defaki azlinde Hersekzade beşinci defa vezir-i âzamlığa getirilmiştir. Bu son vezir-i âzamlığı Yavuz'un ısrarı üzerine istemeyerek kabul etmiştir.

Ahmed Paşa 23 Rebiulevvel 922 (1516 Mayıs) de doğu hududundaki hadiseler dolayısıyla pâdişâhtan dayak yedikten sonra azl ve Yedikule'de hapsedilmiş ise de aynı günde ikinci defa vezir-i âzam olan Hadım Sinan Paşa'nın ricası üzerine Pirî Paşa ile birlikte affedilmişlerdir. Son vezir-i âzamlığı yedi aya yakındır. Mısır seferine iştirak etmiş ve pâdişâhtan evvel bir kısım askerle dönerken Dulkadır eyaletinde Kızüçul yaylağında vefat etmiştir (924 H. 1518 M.). Tecrübeli ve değerli devlet adamlarındandı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !