Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa

Ak hadım ağalarındandır; Yavuz Sultan Selim'in son zamanında hazinedar başı oiup odabaşılık hizmeti de ilâveten kendisine verilmişti. Şam beylerbeyliği ile saraydan çıkarak 931 H. 1525 M. de Mısır beylerbeyliğine naklolundu; 10 sene kadar burada kaldı; 941 H. 1534 M. de azlolunup yerine Hüsrev Paşa tayin edildi ve Süleyman Paşa da İran seferinde bulunarak aynı sene şevvalinde (1535 Mayıs) Anadolu beylerbeyi ve 943 H. 1537 M.'de bu defa vezirlikle Mısır valisi tayin edildi. Bu ikinci Mısır valiliği Portekizlilerin Hint denizinde ve Kızıldenizde aşırı tecavüzî hareketleri zamanına rastladığından verilen emir üzerine Süveyş'te hazırlattığı donanma ile Hindistan sahillerine gitti; avdette 946 H. 1539 M. senesinde kubbe vezirliğiyle istanbul'a getirildi; ikinci vezir bulunurken Lütfi Paşa'nın yerine 948 Muharrem (1541 Nisan sonu ve Mayıs başlan) da vezir-i âzam tayin edildi. Üç buçuk seneden fazla bu makamda kaldı; 13 Ramazan 951 (28 Kasım 1544)'de bir divan günü Mısır valiliğinde halef ve selef olmalarından dolayı araları açık olan kubbe veziri Deli Hüsrev Paşa ile yaptığı münakaşa birbirlerine hançer çekmek derecesine vardığından dolayı vezir-i âzamlıktan azlolunarak emeklilik verilip Malkara'da oturması emrolundu ve 955 H. 1548 M. de orada öldü; çok zengin olup servetinin mühim bir kısmını Hint seferi esnasında tedarik etmişti; terceme-i halinin incelenmesinden aldatıcı ve merhametsiz olduğu anlaşılıyor.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !