Hadım Mesih Mehmet Paşa

Hadım Mesih Mehmet Paşa

Akağalardan olup saraydan (enderundan) yetişmiş, hazinedarbaşı iken 8 Cemaziyelâhir 982 ve 1574 Ekim'de Hüseyin Paşa'nın yerine Mısır beylerbeyi olmuştur. Mesih Paşa 5 sene kadar Mısır'da kalmış bazan sertlikle ve bazen de yumuşaklıkla burasını güzel idare etmiş ve sonra İstanbul'a getirtilerek ikinci vezir olduğundan yerine Mısır valiliğine harem-i hümayun hazinedar başı Hadım Hasan Ağa tâyin olunmuştur. Mesih Paşa 993 H. - 1585 M. Aralık'ta Özdemiroğlu'nun yerine vezir-i âzam olmuştur.

Mesih Paşa, 994 Rebiülâhir ve 1586 Nisan'ında reisülküttab Hamza Efendi'nin azlini Pâdişâha telhis edip müsaade edilmeyince "istiklâli olmayan vezir-i âzam iş göremez" diyerek istifasını verip emekli edilmiştir. Sadareti 4 ay kadar olup 1000 H. -1592 M.'de vefat ederek camiinin yanındaki üstü açık türbeye defnedilmiştir 994 H. - 1586M. tarihinde yapılan camii Fatih civarında Hırka-i Şerif taraflarında olup üst taraftadır ve altında çeşmesi vardır. Mısır'da da bir medresesi vardı; tercüme-i halinin tetkikinden iyi idareli, vakur ve ciddî olduğu anlaşılıyor

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !