Hadım Ali Paşa

Hadım Ali Paşa

Saraybosna kazasına bağlı Drozgametva köyünden olup babasının adı Dofaresin'dir; devşirme olarak alınıp yetiştirilmişti. Mühim hizmetlerde ve Karaman beylerbeyliği ile bir aralık Semendire ve İşkodra kumandanlıklarında ve Memlûk ordularıyla olan muharebede ve Mora seferinde bulunup hizmetini beğendirmiştir. 893 H. 1488 'de Rumeli beylerbeyliğinden vezirliğe getirilip 907 H. 1501 de Mesih Paşa'nın yerine ilk defa vezir-i âzam olmuştur. 909 H. 1503 M. de azlolunan Ali Paşa 912H.1506M.de Hersekzade Ahmed Paşa'nın yerine ikinci defa vezir-i âzam tayin edilip 917 H. 1511 M. de Kayseri ile Sivas arasındaki Gökçay mevkiinde Şahkulu muharebesinde maktul düşmüştür. Şehzade Ahmed'in Ali Paşa'ya îtimad ve emniyeti vardı. İstanbul'da biri Divanyolu'nda diğeri Fatih Zincirlikuyu'da olmak üzere iki camii ile bir medresesi ve bir imareti vardır. Zincirlikuyu camii yanındaki medrese Semiz Ali Paşa'nındır. Bunlardan başka Edirne'de de cami ve hanikahı vardır. 915 Muharrem tarihli (1509 M.) vakfiyesi Kazasker Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'nin imzasını havidir. Kariye camii diye meşhur olan Hora manastırını camie çevirmiştir. İlim adamlarını himaye ederdi. Divanyolundaki Cami'ine evvelce Sadefciler Camii denilirdi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !