Gedik Ahmet Paşa

Gedik Ahmet Paşa

Fatih Sultan Mehmed zamanında başarılarıyla şöhret kazanmış olan değerli kumandanlardandı; milliyeti ve ilk hizmetleri sarih olarak belli olmamakla beraber çağdaşı olan bir İtalyan'ın kaydına göre Sırp'tır. Yeniçeri ocağından yetişme olduğu Kavanin-i Yeniçeriyan ile Yeniçeri ilmihali'nde an'ane olarak kaydedilmektedir. Karaman beyliğinin kaldırılmasında, Alâiye ile İçel'in tamamen işgalinde, Trabzon seferi ve Uzun Hasan muharebesinde Kefe, Azak ve Menkub kalesinin alınmasında büyük gayret ve hizmeti görülmüş ve 1480'de Güney İtalya fütuhatına başlamış ise de II. Mehmed'in ölümü bu teşebbüsü sonuçsuz bırakmıştır.

Mahmud Paşa'nın 878H.1473M.de vezir-i âzamlıktan azledilmesi üzerine yerine Gedik Ahmed Paşa tayin edilmiştir. Gedik Paşa 882 H. 1477 M. de Arnavutluk seferine memur edildiyse de gitmek istemediğinden dolayı azlounarak Rumeli hisarı'nda hapsedilmiş ve yerine Nişancı Karamanî Mehmed Paşa tayin edilmiştir. Gedik Paşa sonra hapisten çıkarılarak Gelibolu'daki donanma ile İtalya seferine memur olmuş ve Bayezid'in cülusu üzerine geri dönmüştür.

Gedik Ahmed Paşa, II. Bayezid zamanında Cem taraftarı olmakla zan altında bulunmuş ve nihayet pâdişah'ın huzuruyla Edirne sarayında tertip edilen bir işret meclisini müteakib ölüm alâmeti olan siyah kaftan giydirildikten sonra îdam edilmiştir (887 Şevval ve 18 Aralık 1482). Cesur ve değerli bir kumandan ise de inad ve serkeşliği felâketine sebep olmuştur. Gedik Ahmed Paşa, İshak Paşa'nın damadı idi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !