Bayezid Paşa

Bayezid Paşa

Çelebi Mehmed, Amasya sancak beyi iken onun maiyetinde bulunmuş, şehzadeler mücadelesinde efendisine sadakatle hizmet etmiş, kumandan olarak bulunmuş Çelebi Mehmed, devleti bir idare altında toplayınca ona hem vezir-i âzam ve hem de beylerbeyi olarak ölümüne kadar bu iki mevkii muhafaza etmiştir. 824 H. /1321 M.'de Sazlıdere'de maktulen vefat etmiştir.

 

Bayezid Paşa ve Ailesi

Amasyalı olup babasının adı Yahşi'dir. Çelebi Sultan Mehmed Amasya'da sancak beyi iken Bayezid Paşa onun maiyetinde ve hizmetinde bulunmuştur.

Ankara Muharebesi'nden sonra Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat kavgalarında efendisi Çelebi Mehmed'e sadakatle hizmet etmiş olan Bayezid Paşa, onun hükümdarlığı zamanında hem birinci vezir ve Karamanoğlu üzerine yapılan bir seferde mühim hizmetine dayanılarak ilâve olarak Rumeli beylerbeyi olarak bu iki vazifeyi ölümüne kadar muhafaza etmiştir. Bütün işlerde hâkim-i yegâne, söz sahibi olup bu yüzden epey aleyhdarı vardı. II. Murad'ın pâdişâh îlanı üzerine ona karşı hükümdarlık iddiasiyle meydana çıkarılan amcası Mustafa Çelebi üzerine Beylerbeyi de olması sebebiyle Çandarlızade İbrahim, Hacı İvaz Paşa'ların ısrarlarıyla Bayezid Paşa'nın gönderilmesine karar verilmiştir. Bir miktar kuvvetle İstanbul boğazından Rumeli sahiline geçen Bayezid Paşa sür'atle Edirne'ye gitmiş ve beylerbeyi olması cihetiyle topladığı kuvvetle Mustafa Çelebi'ye karşı çıkmış ise de Sazlıdere mevkiinde iki taraf karşılaşınca muharebe esnasında elindeki kuvvetler Mustafa Çelebi tarafına geçince o da teslim olmuş, fakat kendisine îtimad edilmiyerek Mustafa Çelebi'nin yanındaki Aydınoğlu Cüneyd Bey'in ısrarıyla katledilmiştir (824 H/1421 M). Kabri Sazlıdere'dedir. Torunları zamanımıza kadar gelmişlerdir. Amasya'da cami, imaret ve medresesi 820, 821, 823 hicret tarihli vakfiyeleri vardır (Vakıflar Umum müdürlüğü Mücedded Anadolu 19, S. 244 ilâ 249); oğlu İsa Bey ümeradan olup Bursa'da mescidi ve imareti vardır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !