Ahmet Paşa

Ahmet Paşa

Arnavut olup meşhur defterdar İskender Çelebi kölelerindendir. Efendisinin katlinden sonra enderuna alınarak kapıcıbaşılık ile dış hizmete çıkmış, sonra yeniçeri ağası ve Rumeli beylerbeyi olup bu tarihte vezir-i âzam Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan'dan doğmuş olan Ayşe Hanım Sultan ile evlenmiştir. Daha sonra vezirliğe terfi etmiş ve 974H. - 1566M.'da ikinci vezir iken pâdişâhın hemşiresini alan Piyale Paşa ikinci vezir olup bu üçüncü vezirliğe indirilmiş ve bundan dolayı vezir-i âzam Sokullu Mehmet Paşa ile yaptığı münakaşa neticesinde azlolunmuştur.

Ahmet Paşa bir müddet açıkta kaldıktan sonra taraftarlarının ricasıyla yine üçüncü vezirliğe getirilmiş ve 987 Şaban ve 1579 Ekim'de Sokullu'nun vefatıyla vezir-i âzam olmuştur. Ahmet Paşa, 6 ay kadar bu makamda bulunarak mesane hastalığından ötürü 988 Rebiulevvel 1580 Mayıs'da vefat ederek Edirnekapısı'na defnedilmiştir. Kendisi hırçın ve geçimsizmiş, bunun sadareti zamanında sarayın hükümet işlerine müdahalesi başlamış ve bu hal Ahmet Paşa'nın üzülmesine sebep olmuştur; Peçevi, insaflı ve dürüst olduğunu yazıyor. Sultan İbrahim zamanında vezir-i âzam olan Sultanzade Mehmed Paşa, Ahmet Paşa'nın torunudur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !